Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Školitel nebo delegovaný hodnotitel

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Návrh semestrálního hodnocení" je vytvoření návrhu semestrálního hodnocení příslušného studenta doktorského studia. Odpovědná osoba vyplňuje v závislosti na stavu studia kredity za pedagogickou praxi, vědecké práce a publikační činnosti a závěrečné doporučení na základě výsledků a práce studenta v semestru. Hodnocení jednotlivých oblastí je potřebné doplnit o vysvětlující komentář. Navržené semestrální hodnocení je odesláno uživateli v roli předsedy ORP k revizi. Pokud se odpovědná osoba chce vrátit k návrhu později, může úlohu uložit a odložit pomocí tlačítka "Uložit a odložit". Po dokončení návrhu může odpovědná osoba odeslat semestrální hodnocení předsedovi ORP k revizi pomocí tlačítka "Odeslat hodnocení".

Základní údaje

V sekci jsou obsaženy informace o aktuálním semestrálním hodnocení, studentovi, jeho školiteli a případném školiteli specialistovi / delegovaném hodnotiteli.


Absolvované předměty

V sekci jsou obsaženy informace o předmětech, jež student úspěšně absolvoval za hodnocený semestr do odeslání zkontrolovaných semestrálních výsledků.

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Povinné předměty jsou automaticky ohodnoceny 4 kredity, volitelné předměty 0 kredity.


Pedagogická praxe

V sekci jsou obsaženy informace o vyučovaných předmětech a rovněž předmětech, u kterých se student podílel oficiálním způsobem na jejich organizaci. 

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti vyskytující se v prezenční formě studia.

Klasické cvičení s rozsahem 4 x 45 min lze ohodnotit nejvýše 1 kreditem za semestr. Student může získat kredity i za pomoc s organizací podle směrnice.

Hodnota v textovém poli "Počet kreditů" je omezena na 0 - 3 kredity. Hodnota v poli "Kreditů celkem za pedagogickou praxi" je omezena na 0 - 4 kredity.

Součet kreditů za pedagogickou praxi nesmí u studenta ve studijním bloku překročit 4 kredity, v opačném případě odpovědná osoba neodešle úlohu dál.


Vědecké práce a publikační činnosti

V sekci jsou obsaženy informace o publikační činnosti k danému semestrálnímu hodnocení a očekávané publikace (či další odborné práce) mimo VVVS.

Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti s nedokončeným studijním blokem. Grantové projekty jsou vkládány školitelem podle zvoleného typu tabulky.

Hodnota v textovém poli "Počet kreditů" u publikací je omezena na 0 - 18 kreditů (po půl kreditu). Maximální hodnota je stanovena na základě směrnice.

Hodnotit se mají pouze publikační činnosti vztahujícímu se k danému semestru. Ostatní publikace by měly být odpovědnou osobou ohodnoceny 0 kredity.

Původní tabulka: Odpovědná osoba může přidávat libovolný počet grantových projektů. Kredity jsou v tomto případě stanoveny podle typu členství v týmu.

Aktuální tabulka: Hodnota v poli "Počet kreditů" u projektů je omezena na 0 - 2 kredity (po kreditu). Odpovědná osoba může upravit URL technické zprávy.


Přehled kreditů za aktuální / do aktuálního semestrálního hodnocení

V první sekci jsou obsaženy informace o počtech kreditů, které má student navrženo za aktuální semestrální hodnocení a nejsou připočítány do druhé sekce.

V druhé sekci jsou obsaženy informace o počtech kreditů, které student obdržel za jednotlivé oblasti v semestrech před aktuálním semestrálním hodnocením:

 1. počet kreditů za absolvované předměty,
 2. počet kreditů za pedagogickou praxi,
 3. počet kreditů za vědeckou práci a publikační činnosti,
 4. počet kreditů celkem.


Závěrečné doporučení

V sekci jsou obsaženy informace o závěrečném doporučení, které vychází ze semestrálního hodnocení na základě výsledků a práce studenta v semestru.

Závěrečné doporučení navrhuje školitel v úloze "Návrh semestrálního hodnocení". Předseda ORP ho může pozměnit během revize a případné finalizace.

V případě zvolení varianty "Jiné doporučení" musí být doplněn podrobný komentář vysvětlující podrobnosti nedefinované volby závěrečného doporučení.

Studenti v rámci 1. - 7. semestrálního hodnocení (prezenční forma):

 • Doporučuji pokračovat a vyplácet stipendium v plné výši.
 • Doporučuji ukončení studia.
 • Doporučuji přerušení studia.
 • Doporučuji převod do kombinované formy studia.
 • Jiné doporučení.

Studenti v rámci 1. - 7. semestrálního hodnocení (kombinovaná forma):

 • Doporučuji pokračovat ve studiu.
 • Doporučuji ukončení studia.
 • Doporučuji přerušení studia.
 • Doporučuji převod do prezenční formy studia.
 • Jiné doporučení.

Studenti v rámci 8. semestrálního hodnocení:

 • Doporučuji ukončení studia.
 • Doporučuji přerušení studia do doby obhajoby.
 • Doporučuji převod do kombinované formy po standardní době studia.

 

 1. Uložit a odložit - žluté tlačítko pro uložení a odložení vykonání úlohy na později
 2. Odeslat hodnocení zelené tlačítko pro odeslání navrženého semestrálního hodnocení předsedovi ORP k revizi

Seznam doporučení

 1. Kontrola semestrálních výsledků byla studentovi ukončena kvůli vypršení termínu. Z tohoto důvodu obsahuje hodnocení automaticky schválená data.
  1. Hodnocení studenta, který nestihl včas zkontrolovat své semestrální výsledky.
 2. Student je v kombinované formě studia. Z tohoto důvodu je za pedagogickou praxi automaticky hodnocen 0 kredity bez možnosti jakékoliv změny.
  1. Hodnocení studenta, který se aktuálně vyskytuje v kombinované formě studia.
 3. Po dokončení studijního bloku jsou vědecké práce a publikační činnosti studenta v rámci aplikace nadále evidovány, avšak nehodnotí se kredity.
  1. Hodnocení studenta, který má v hodnoceném úseku dokončený studijní blok.
 4. Za účelem hodnocení grantových projektů byla použita tabulka vědecko-výzkumné publikační činnosti platná v době studentova nástupu do studia.
  1. Hodnocení studenta, který si zvolil tabulku platnou v době nástupu do studia.
  2. Hodnocení studenta, který nestihl včas zkontrolovat své semestrální výsledky a současně nastoupil ke studiu dříve než v "Letní 2014/2015".
  3. Hodnocení studenta, který měl po nasazení aplikace dokončený studijní blok.
 5. Za účelem hodnocení grantových projektů byla použita aktuálně platná tabulka pro přidělování kreditů za vědecko-výzkumnou publikační činnost.
  1. Hodnocení studenta, který si při své kontrole zvolil aktuálně platnou tabulku.
  2. Hodnocení studenta, který nastoupil ke studiu nejdříve v "Letní 2014/2015".

Zjednodušený diagram procesu

 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.