Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Externí zadavatelé

Počínaje zimním semestrem roku 2013 nasazujeme na FIT nový systém pro evidenci závěrečných prací (ZP). Systém podporuje životní cyklus tématu závěrečné práce od jeho vypsání, nabídnutí studentům až po schválení vedoucím odpovědné katedry a děkanem.

Teprve plně schválená témata závěrečných prací včetně přiřazených oponentů jsou replikována do celoškolského systému KOS.

Z toho důvodu je nutné, aby i práce, které jsou zadávány externisty, prošly tímto novým systémem.

Z hlediska aplikace pro evidenci závěrečných prací je externím zadavatelem/oponentem závěrečných prací každý, kdo nemá na FIT ČVUT alespoň částečný pracovní úvazek na pozici odborný asistent, docent nebo profesor.

Externí zadavatele/oponenty ZP pak rozlišujeme podle toho, zda mají nebo nemají identitu (účet) na ČVUT. Mít identitu na ČVUT prakticky znamená, že jsou buď na jiné součásti ČVUT v pozici asistent, docent, profesor nebo mají na FIT (nebo jinde na ČVUT) dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Externí zadavatelé s identitou na ČVUT

  • pro umožnění přístupu do systému závěrečné práce požádají vedoucího katedry, se kterou nejvíce spolupracují (osobně nebo mailem, aktuálně není podporováno procesem v rámci ZP); žádost stačí podat pouze jednou (po získání přístupu mohou zadávat práce pro všechny programy, obory a zaměření na FIT)
  • po udělení přístupu (vedoucí katedry dá vědět žadateli mailem nebo osobně) používají externisté aplikaci Závěrečné práce přes adresu:  https://is.fit.cvut.cz/zaverecne-prace/bpm,
  • pro přístup používají svoje uživatelské jméno na ČVUT a celoškolské heslo (to, které používají například pro přístup do KOSu)

Externí zadavatelé bez identity na ČVUT

Tito zadavatelé se musí nejprve registrovat do systému ZP. Tento proces je nutné absolvovat i v případě, že externista v minulosti již v pozici vedoucího nebo oponenta na FIT figuroval. Důvodem je zavedení nového systému.

Postup pro registraci externích zadavatelů závěrečných prací do fakultního systému je uveden zde.

  • No labels