Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zde jsme pro Vás připravili užitečné rady a instrukce, jak Portál spolupráce s průmyslem (SSP) funguje a jak ho můžete co nejefektivněji využívat. Věříme, že budete s portálem spokojení a těšíme se na Vaši spolupráci s Fakultou informačních technologií! Portál SSP neslouží k inzerování pracovních nabídek. Cílem SSP je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů (podniků) s univerzitním pracovištěm, zejména pak s jeho studenty. 

ObsahJak se zapojit do portálu SSP


Portál je dostupný zde
Pro přístup do portálu musíte být v seznamu oprávněných uživatelů. Pokud máte zájem se účastnit, můžete se sami zaregistrovat nebo kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem (místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz).
(lightbulb)  Návod na registraci naleznete zde.


Kdo ze studentů má přístup do portálu


Do portálu mají přístup všichni studenti FITu. Studenti, kteří nemají podepsané NDA (dohoda o mlčenlivosti), vidí pouze ta zadání, která jsou označena jako veřejná. Ti studenti, kteří NDA podesali, mají přístup i ke chráněným zadáním. Veřejné nebo chráněné zadání můžete nastavit u každého zadání zvlášť a poté ho kdykoli v detailech zadání změnit. 

 Podepsáním NDA studenti souhlasí s podmínkami provozu a ochrany osobních údajů a zavazují se k mlčenlivosti o informacích získaných v Portálu spolupráce s průmyslem.

(info)   Více o NDA se dočtete zde, o podmínkách provozu zde.

 

Pokud máte jiná právní opatření, je možné se dohodnout na podepsání Vašich smluvních podmínek se studentem, kterého si vyberete k řešení zadání.


Práva k duševnímu vlastnictví (IP) 


Při vytváření zadání (čtvrtý krok) můžete volit režim ochrany duševní vlastnictví v projektech realizovaných prostřednictvím portálu SSP. Režimy jsou celkem čtyři:

Režim 1: Licence zadavateli a univerzitě - v rámci tohoto standardního (defaultního) režimu zůstávají výstupy projektu vlastnictvím studenta a zároveň má licenci i zadavatel a ČVUT. 

Režim 2: Zcela volné užití pro každého - tento režim dává možnost volného užití pro každého.

Režim 3: Volné užití pro každého na principu GPL - zcela volné užití pro každého na principu GPL se od režimu 2 liší v tom, že uživatel výstupů projektu má povinnost udržet jejich volnou šiřitelnost a zařadí-li je do svého díla, musí jej šířit pod stejnou licencí a zveřejnit jeho zdrojové kódy.

Režim 4: Výhradní licence pro zadavatele - výhradní licence pro zadavatele je restriktivní variantou, kdy si zadavatel nepřeje, aby výstupy projektu mohly být dále rozvíjeny. Uzavírá se samostatná písemná smlouva o výhradní licenci. Režie fakulty se navyšuje z 10% na 50% částky vyplacené studentovi, či řešitelskému týmu, minimálně však 5 000 Kč!

Kdyby student se zvoleným režimem nesouhlasil, můžete ho upravit, vždy ale směrem nahoru (ze 4 na 3). 

(info)   Podrobné informace týkající se jednotlivých režimů a využití výstupů projektu jako kvalifikační práce naleznete v příloze zde. V případě dotazů kontaktujte prosím Oddělení pro spolupráci s průmyslem.


Jak vytvořit zadání


Po registraci se můžete do portálu přihlásit svými přihlašovacími údaji. Nejprve prosím upravte Váš profil v sekci Profily, napište o sobě a také čím se zabýváte, vyplňte kontaktní údaje a můžete nahrát i svoji fotografii. Váš profil je přístupný studentům, učitelům a univerzitním expertům, nikoli ostatním zadavatelům.Jako zadavatel vidíte pouze svá zadání a všechna zadání Vaší společnosti. Nemůžete prohlížet zadání jiných průmyslových partnerů. V případě, že máte zájem se podívat, jak má takové zadání vypadat, připravili jsme pro Vás ukázku a návod, jak zadání vytvořit:

Kliknutím v menu na Vytvořit zadání můžete začít formulovat zadání.

Návod jak vytvořit zadání

Vytvoření zadání se skládá ze čtyř kroků. Nejdříve formulujete zadání, poté stanovíte pozice, nominujete předměty a nakonec zvolíte termíny a viditelnost zadání a můžete jej zveřejnit. 


1) Zadání

V prvním kroku vyplňte ideálně všechna pole co nejsrozumitelněji a nejpřesněji. Můžete usnadnit spolupráci doporučením zdrojů, ze kterých mají studenti čerpat nebo přiložit své soubory.

Navržená odměna je pouze informativní. Lze později upravit a rozděluje se podle vykonané práce po odevzdání řešení. 

Až budete mít vyplněno, klikněte dále na Vytvořit role. Nedoporučujeme přejít rovnou ke zveřejnění do čtvrtého kroku, přeskočíte tím vytváření rolí i nominování předmětů.2) Pozice

V tomto kroku vytvořte pozice, ze kterých bude složen tým pro daný projekt. Pokud vytvoříte pozic více než nakonec budete potřebovat nebo schopen obsadit, můžete je poté kdykoli v úpravách zadání smazat/upravit. Ke spuštění práce na zadání je ale potřeba mít obsazené všechny pozice. 

Volte jen klíčové dovednosti, které po řešiteli požadujete. Všechny dovednosti, které zvolíte, budou systémem vyhodnoceny a na jejich základě budou odeslány emaily s doporučením na toto zadání nejvhodnějším studentům (tuto funkci můžete vypnout ve čtvrtém kroku). 3) Nominace předmětů

Nominujte předměty, které mohou být schváleny (přiřazeny) k zadání, které tak zvýší jeho atraktivitu mezi studenty. Náplně předmětů, jejich osnovy a ostatní informace naleznete v Katalogu předmětů (naleznete na stránce třetího kroku nebo v menu Statistiky). 

Pokud si nevíte s nominací rady, můžete tento krok přeskočit. Nominovat předmět k Vašemu zadání mohou později i studenti, učitelé, univerzitní experti a  Vy sám. 

Také můžete zvolit konkrétního učitele, od kterého požadujete vyjádření k schválení předmětu k zadání.4) Zveřejnění

V tomto posledním kroku nastavíte, od kdy do kdy se mohou studenti hlásit a také do kdy chcete mít práci hotovou a odevzdanou.

Věnujte pozornost nastavení důvěrnosti zadání. Toto nastavení můžete kdykoli v úpravách změnit.

Na této stránce také volíte, jestli chcete emailem upozornit vhodné studenty (na základě porovnání Vámi požadovaných dovedností a garantovaných dovedností studentů) a pro jakou fakultu má být zadání zveřejněno. V neposlední řadě zvolte režim ochrany duševního vlastnictví.

Na konec ještě můžete zkontrolovat celé zadání, případně se vrátit k předchozím krokům a poté ho zveřejnit.


Rady a tipy jak vytvářet zadání 

Velmi záleží na správné formulaci celého zadání a také na jeho možnosti využití v předmětech. Dejte si proto na formulaci zadání záležet, jinak tím můžete přijít o zájem studentů. Nevytvářejte pokud možno složitá zadání. Úkol se snažte formulovat atraktivně a výstižně. Pokud si nejste při formulování zadání jisti, může Vám pomoci náš fakultní expert (více na Služby experta).

Zadání mohou být triviálnější pro semestrální práce, ale i rozsahově obsáhlejší jako bakalářské či diplomové práce. Taková zadání může učitel nabízet studentům v hodinách. Všechny potřebné materiály a poznámky poskytněte studentům co nejdříve, předejdete tím nedorozuměním a zároveň urychlíte spolupráci (materiály můžete vložit při vytváření zadání). Časovou náročnost můžete zvolit hrubým odhadem. Odměnu stanovte nejdříve pro celý tým. Až po vypracování projektu rozhodnete, jaký podíl z celkové částky dostane každý člen týmu. Rozhodnete tak na základě individuálního přístupu, přínosu a Vaší spokojenosti s výstupy.

Zadání nemusíte vytvořit najednou během chvíle. Máte možnost si rozpracované zadání během kteréhokoli kroku vytváření uložit jako koncept a později se k jeho doplnění vrátit a až poté ho zveřejnit. Po zveřejnění zadání si jej můžete zkontrolovat v sekci Moje zadání. Všechna vypsaná zadání v rámci Vaší společnosti uvidíte v sekci Zadání společnosti.

Veřejné vs. Chráněné zadání 

U každého zadání můžete nastavit, zdali chcete, aby bylo přístupné pro všechny studenty (veřejné) nebo jestli k němu mají mít přístup pouze studenti, kteří mají podepsané NDA (chráněné). K žádným Vašim zadání nemají přístup jiní průmysloví partneři.

Funkci veřejného nebo chráněného zobrazení nastavíte při vytváření zadání (čtvrtý krok - žlutě označené tlačítko znázorňuje stav zobrazování zadání). Při zvolení chráněného zadání mohou Vaše zadání vidět pouze studenti s podepsaným NDA (dohoda o mlčenlivosti). Toto nastavení můžete poté kdykoli v detailech zadání změnit (sekce Moje zadání - Ukázat detaily - Důvěrnost - Změnit nastavení veřejné na chráněné či naopak).

Komentáře k zadání

U každého zadání můžete přidávat upřesňující komentáře (např. když by Vám přicházelo hodně emailů s podobnými dotazy studentů a nechtěl byste na ně jednotlivě odpovídat). Studenti také mohou přidávat svoje dotazy, které nejdříve uvidíte pouze Vy. Když dotaz zodpovíte, zobrazí se studentům u konkrétního zadání dotaz a Vaše odpověď. 

Jak doporučit zadání studentům

V posledním kroku při vytváření zadání (čtvrtý krok - Doporučení studentům) zvolíte, zdali chcete, aby bylo rozesláno upozornění na Vaše vypsané zadání potenciálně nejvhodnějším kandidátům. Systém tak vyhodnotí na základě garantovaného hodnocení studentů a Vámi požadovaných dovedností v zadání a podle tohoto srovnání odešle e-mail stovce nejvhodnějších studentů. Studenti si naopak mohou volit, zdali chtějí, aby jim tato upozornění byla zasílána či nikoli. Odeslání upozornění Vám proto nemůže zaručit, že odešle upozornění na zadání všem nejvhodnějším kandidátům. Referent pro univerzitu může v případě nízkého zájmu o zadání odeslat upozornění ještě jednou.

Jak poslat hromadný email uchazečům o zadání

Pokud se Vám přihlásí na zadání velké množství uchazečů, kterým byste rádi sdělili stejné informace (týkající se např. toho, jakým způsobem jste vybral řešitele, poděkování všem zájemcům, důležitá změna v zadání či podmínkách apod.), můžete k tomu využít speciální funkci. V detailu zadání kliknete na tlačítko vybrat řešitele, otevře se Vám stránka s přehledem všech přihlášených uchazečů a vypsaných rolí. Kliknete na tlačítko odeslat email všem uchazečům, kde uvidíte seznam všech emailů a kliknete na tlačítko napsat email. Tento krok Vám otevře Vašeho emailového klienta, kde budete moci napsat zprávu.

Statistiky

Stránku Statistiky naleznete v hlavním menu. Zde se můžete dozvědět o systému dovedností a prohlédnout si statistiku týkajících se dovedností studentů, kteří si prohlédli Vaše zadání. Dále zde naleznete statistiku vlastních zadání z hlediska zájmu mezi studenty a také Katalog předmětů.

Jak nominovat předměty k zadání

Nominace předmětu k zadání znamená, že navrhnete předmět, ve kterém by si mohl student nechat uznat práci na Vašem zadání jako semestrální, bakalářskou či diplomovou práci. Tyto nominace pak musí schválit učitel daného předmětu. O zadání, jejichž výstupy může student využít i v předmětu, je pochopitelně největší zájem. Nominovat předměty můžete při vytváření zadání (třetí krok - Nominace předmětů) nebo i později v úpravách zadání. K Vašemu zadání může nominovat předmět i student, učitel nebo také expert, který Vám může pomoci i s jinými záležitostmi týkající se průběhu spolupráce (více na Služby experta).

Katalog předmětů

Při vytváření zadání (třetí krok - Nominace předmětů) nebo v menu v sekci Statistiky naleznete Katalog předmětů, kde jsou uvedeny informace o všech předmětech - jejich učitelé, osnovy, rozpis témat přednášek a cvičení a k jakým zadání Vaší společnosti byl daný předmět schválen.

(grey lightbulb)   Tento katalog by Vám mohl pomoci při nominování předmětů i k ujasnění představy, jaké znalosti mají studenti po absolvování předmětů.

Služby experta 

Tyto služby nabízí fakulta pro ty, kteří si nejsou jisti a chtějí pomoci s formulací zadání a nebo chtějí zvýšit uplatnitelnost svého zadání v rámci předmětů, protože o taková zadání je mezi studenty největší zájem.

Expert je odborný pracovník z univerzity, který Vám může pomoci v následujících oblastech:

  1. Editace zadání - pomoc s vytvořením a kontrolou zadání, aby bylo pro studenty srozumitelné a atraktivní; nominace předmětů

  2. Výběr řešitelského týmu - doporučení a výběr (přijímání a odmítání kandidátů)

  3. Odborné vedení - konzultace k zadání, vedení a dohled nad prací studentů, kontrola kvality řešení, návrh přijetí a odmítání řešení (expert může práci vrátit studentovi k přepracování, ale finálně ji přijímáte pouze Vy), dohled nad dodržováním termínů

Zažádat o experta si můžete při vytváření každého zadání zvlášť (během kteréhokoli ze čtyř kroků při vytváření zadání či poté v detailu zadání - tlačítko Zažádat o experta). Fakultního experta pro Vás vybírá odborná kontaktní osoba (referent pro univerzitu).

Pokud chcete, aby Vám expert pomohl s editací zadání, zadání pouze uložte jako koncept a nezveřejňujte ho. Zveřejnit ho budete moci až po editaci expertem (přijde Vám email s upozorněním, že expert zadání upravil a doporučuje jeho zveřejnění). Pokud zadání zveřejníte, expert už nebude moci do formulace zadání zasahovat! Pokud budete od experta požadovat sestavení řešitelského týmu nebo kontrolu kvality řešení, zadání můžete zveřejnit nezávisle na expertovi.

(info)   Abyste mohli využívat služby experta, musíte být stříbrným nebo zlatým partnerem. Poplatky za tyto služby již brzy naleznete zde. V případě dotazů kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem. Jak najít talentovaného studenta


Zde se dozvíte pár užitečných rad a tipů, jak vybírat a kontaktovat studenty.

Podle hodnocení hvězdiček

Při vytváření zadání pečlivě specifikujete pomocí hvězdiček požadované dovednosti a znalosti studenta (více na Co jsou to hvězdičky). Doporučujeme zadat jen ty dovednosti a znalosti, které jsou pro plnění úlohy klíčové. Pokud použijete při specifikaci příliš mnoho hvězdiček, jejich váha se sníží. Systém je poté vyhodnotí a na základě dovedností pošle e-mailem Vaše zadání studentům, kteří mají stejné či podobné hodnocení. Umožní tedy kontaktovat studenty, kteří by o zadání měli mít potenciálně největší zájem. Pokud studenti o nabídku projeví zájem, uvidíte je v přihlášených (v sekci Upozornění i v detailu a náhledu konkrétního zadání po kliknutí na tlačítko vybrat řešitele), můžete si vybrat a přijmout je ke spolupráci. Vedle samotného řešitele můžete vytvořit pozici i pro manažera (typicky studenta doktorského programu), který na řešitele dohlíží a vede ho. Odměnu po odevzdání projektu rozdělujete mezi členy řešitelského týmu a určujete, kdo dostane jaký podíl.

Jako zadavatel máte možnosti prohlížet si profily studentů, kteří je veřejně zpřístupnili (sekce Veřejné profily studentů). Student si může ve svém profilu nastavit, zdali chce, aby jeho profil byl veřejný (viditelný pro všechny zadavatele, případně i pro ostatní studenty), nebo aby jeho profil viděl jen ten zadavatel, kterému sám projeví zájem o zadání. Nemůžete tedy prohlížet všechny profily studentů. Pokud student nemá profil veřejný, uvidíte ho pouze po přihlášení na Vaše zadání. Manažera doporučujeme vybírat ze seznamu veřejných profilů. V profilech studentů naleznete jejich subjektivní a garantované hodnocení, podle kterého se můžete rozhodnout, případně jim napsat e-mail nebo si pozvat vybrané kandidáty na pohovor.

Spolupráce se studentem, který se Vám již osvědčil

Pokud jste byl s určitým studentem při spolupráci spokojen a myslíte, že by mohl mít o Vaše další zadání zájem, můžete ho sám nominovat nebo kontaktovat e-mailem a nabídnout mu spolupráci znovu.

Student se přihlásí na zadání sám

Talentovaný student, kterého hledáte, se Vám může přihlásit i sám a to na základě atraktivně zformulovaném zadání se zajímavými podmínkami. Věnujte proto náležitou pozornost správné formulaci zadání, která může přilákat právě tyto studenty. Také nezapomeňte odpovídat na dotazy studentů, případně doplnit potřebné nebo nepřesné informace k zadání (v detailu zadání).


(info)   Více se dočtete na Rady a tipy jak vytvářet zadání a Veřejné vs. Chráněné zadání.


Co jsou to hvězdičky 


(star)(star)(star)(star)(star)

V profilu každého studenta naleznete subjektivní a garantované hodnocení, jejichž úroveň se znázorňuje pomocí hvězdiček. Tyto hodnocení se nemusejí nutně shodovat!

Subjektivní hodnocení si student nastavuje průběžně sám, podle vlastního uvážení. Mohou zde být obsaženy i znalosti a dovednosti, které získal mimo FIT. Subjektivní hodnocení je založeno na studentově vlastním úsudku (jako například v životopise).

Garantované hodnocení se stanovuje na základě informací ze studijních systémů. Mají na něj vliv ukončené předměty, jejich výsledky v porovnání s ostatními studenty i jak ohodnotil zadavatel studenta po odevzdání práce. Proto prosím nezapomeňte vždy studenta po ukončení práce ohodnotit! Dále je ve výpočtu zohledněno před jakou dobou student předmět absolvoval (při objemu učiva je logické, že si student nebude pamatovat vše, tedy u něj dochází k přirozenému zapomínání dříve nabytých znalostí). Studenti z nižších ročníků by jinak neměli šanci dosáhnout na tolik hvězdiček jako studenti z ročníků vyšších. Ti by potom byli zatíženi mnoha nabídkami a studenti z nižších ročníků by nedostali příležitost. Garantované hodnocení má charakter založený na výpočtech. Znalosti, které student získá mimo Fakultu se do něj nezapočítávají. Pracujeme i na dalších způsobech výpočtu tak, abychom Vám dokázali doporučit co nejvhodnější studenty. 

(info)   Jako zadavatel stále získáváte doporučení na špičku daného ročníku, tedy studenty, u kterých lze předpokládat, že časem dosáhnou stejných kvalit jako jejich starší kolegové.
Jak a kdy poslat peníze (jak vyplácet studenty) 


Vypsání zadání

Po registraci do portálu můžete začít vypisovat zadání pro studenty. Publikace zadání je zdarma. Můžete vypsat libovolný počet zadání. Do doby než si vyberete studenta, jenž bude na zadání pracovat, nemusíte řešit finanční odměnu.

(info)   Tímto způsobem se Vám snažíme vstup do portálu usnadnit. Věříme, že toho nebudete zneužívat. Neseriózní jednání řešíme odebráním účtu a zamezením dalšího přístupu do portálu.

Vyplácení stipendia

V případě, že jste za zadání slíbili finanční odměnu, se zavazujte poslat FIT dar na podporu talentovaných studentů, z něhož bude studentovi vyplaceno stipendium. Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba. V případě finančního daru, jehož hodnota nepřevyšuje 5 000 Kč, není nutné uzavírat písemnou darovací smlouvu. Peníze stačí poukázat na účet FIT a v popisu platby uvést DAR SSP - Název firmy. Při daru nad 5 000 Kč musí být uzavřena mezi dárcem a FIT darovací smlouva v písemné formě. Bez uzavřené darovací smlouvy nelze dary v hodnotě převyšující 5 000 Kč na účet fakulty poukazovat.


V případě dotazů nebo poskytnutí informací o smlouvách, prosím kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem (místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz). 


  • Vzor darovací smlouvy (finanční dar) - ke stažení zde
  • Průběh platby

Po zvolení studenta s Vámi FIT uzavře Darovací smlouvu na zvolený peněžní obnos, který se Vám po připsání na účet FITu objeví v měšci v portálu SSP. Pokud budete chtít studentovi vyplatit stipendium, musíte mít dostatečný obnos v měšci.

Př.: Chcete-li studentovi zaplatit stipendium (odměnu) 10 000 Kč, musíte mít v měšci minimální obnos 11 000 Kč, aby transakce proběhla v pořádku. Rozdíl těchto částek (v tomto případě 1 000 Kč) bude použit na podporu talentovaných studentů (10% navíc z odměny, kterou studentovi zaplatíte). 

Procentuální navýšení k odměně studenta závisí na zvoleném režimu duševního vlastnictví pro dané zadání.Co je “měšec” a jak funguje


Tuto funkci zatím připravujeme. Momentálně se peněžní transakce řeší formou daru. Více se dočtete na Jak a kdy poslat peníze.


Dokončení projektu a hodnocení spolupráce


Student odevzdá do portálu SSP hotovou práci, kterou je potřeba schválit a potvrdit její dokončení učitelem i Vámi, zadavatelem. Schvalování práce probíhá nezávisle na sobě.

Když Vám student odevzdá práci, dostanete upozornění v portálu i prostřednictvím e-mailu. Pomocí odkazu v upozornění i úkolech se dostanete na hodnotící formulář, kde se k práci vyjádříte. Můžete ji schválit nebo případně vrátit k úpravám pomocí tlačítka předělat práci. Po schválení práce je potřeba ji ohodnotit a to slovně i pomocí hvězdiček. Slovní hodnocení vidí pouze student a hodnocení pomocí hvězdiček má vliv na jeho garantované hodnocení.

Poté určíte, jaký podíl z celkové odměny dostane každý účastník podle vykonané práce a Vaší spokojenosti se spoluprací.


Jací studenti navštívili zadání úlohy


V detailu zadání po kliknutí na počet zobrazení naleznete přehled, kolik studentů si prohlédlo Vaše zadání a kolik z nich se přihlásilo. Ve sloupcových grafech je znázorněno, kolik studentů se subjektivním a garantovaným hodnocením odpovídá Vašim požadavkům.


Př. Znalost Databází požadujete na 4 hvězdičky:

Podle subjektivního hodnocení tomu odpovídá 5 studentů, 3 hvězdičky mají 2 studenti.

Podle garantovaného hodnocení tomu odpovídá 0 studentů, 3 hvězdičky mají 2 studenti.

Pozn. Jejich součet se nemusí rovnat počtu studentů, kteří si zadání zobrazili, protože nemusí mít každý student tuto dovednost ohodnocenou.


Dále je hodnocení studentů, kteří se Vám na zadání přihlásili. Jejich jména i profily si můžete prohlédnout na stránce vybrat řešitele.

Počet zobrazení můžete vidět i v detailu konkrétního zadání.Jak předat agendu kolegovi


Tuto funkci pro Vás zatím připravujeme.


Často kladené dotazy


(question)   Pokud problematice nerozumím a potřeboval bych pomoci s formulací zadání i s odborným dohledem na studenta, je to možné?

(lightbulb)   Odpověď: Služby experta


(question)   Je možné, aby z jedné firmy mělo více zadavatelů svůj účet?

(lightbulb)   Odpověď: Ano, jeden průmyslový partner může mít více zadavatelů. Každý z nich pak má svůj vlastní účet (profil), může vypisovat zadání a realizovat spolupráci se studenty. 

 

(question)   Pokud se registruji sám přes formulář a nejsem si jist, které role mám zaškrtnout, je možné tyto role později změnit? Co dělat, když mi registrace nefunguje?

(lightbulb)   Odpověď: Ano, role je možné později změnit. V obou případech kontaktujte SSP


(question)   Kam se obrátit s případnými dotazy?

(lightbulb)   Odpověď: Oddělení pro spolupráci s průmyslem (místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz)


(question)   Je právně ošetřeno duševní vlastnictví (IP)? Mohu si zažádat o výhradní licenci pouze pro mě?

(lightbulb)   Odpověď: Ano, práva na duševní vlastnictví jsou nedílnou součástí podmínek používání SSP, se kterými student vyslovuje souhlas při uzavírání dohody o mlčenlivosti (NDA) s ČVUT. Výhradní licence pro zadavatele je restriktivní režim, kdy se uzavírá samostatná písemná smlouva a režie fakulty se navyšuje z 10% na 50% částky vyplacené studentovi, či řešitelskému týmu, minimálně však 5 000 Kč.


Partnerství a sponzoring


Pokud Vás portál Spolupráce s průmyslem zaujal a chtěli byste využívat ještě více výhod, které poskytuje Fakulta informačních technologií, máme pro Vás další nabídku. Staňte se naším partnerem a spolupracujte s námi. Zjistěte, co Vám může Partnertství a sponzoring nabídnout.


Důležité odkazy a dokumenty  • No labels