Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Student

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Kontrola semestrálních výsledků" je v první řadě kontrola údajů studenta doktorského studia načtených z externích systémů. Úloha je pro odpovědnou osobu přístupná až do termínu stanoveného v počátečním nastavení procesu referentkou OVV. V případě překročení termínu jsou data považována automaticky za správná. Druhým studentovým úkolem je volba vědeckých publikací pro ohodnocení/zaznamenání v aktuálním semestrálním hodnocení. Student, který nastoupil ke studiu před semestrem "Letní 2014/2015" a nemá dokončený studijní blok, si musí ještě navíc vybrat typ tabulky pro přidělování kreditů za vědecko-výzkumnou publikační činnost, na jejímž základě jsou následně hodnoceny grantové projekty. Student je během kontroly výsledků povinen držet se informací, které jsou uvedeny v komponentách "NEPŘEHLÉDNĚTE", které nejenom jemu poskytují cenné a užitečné rady typu FAQ.

Pokud se odpovědná osoba chce vrátit ke kontrole semestrálních výsledků později, může úlohu uložit a odložit pomocí tlačítka "Uložit a odložit". Pokud chce odpovědná osoba načíst aktuální údaje ze systémů KOS a VVVS, může data znovu načíst pomocí tlačítka "Znovu načíst". Kontrolu je možné uzavřít a úlohu odeslat školiteli pomocí tlačítka "Uzavřít kontrolu".

Základní údaje

V sekci jsou obsaženy informace o aktuálním semestrálním hodnocení, studentovi doktorského studia, jeho školiteli a případném školiteli specialistovi.

Absolvované předměty

V sekci jsou obsaženy informace o předmětech, jež student úspěšně absolvoval za hodnocený semestr. Údaje jsou automaticky staženy ze systému KOS.

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Povinné předměty jsou automaticky ohodnoceny 4 kredity, volitelné předměty 0 kredity. 

Pedagogická praxe

V sekci jsou obsaženy informace o vyučovaných předmětech a předmětech s podílem na organizaci. Údaje jsou automaticky staženy ze systému KOS.

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti vyskytující se v prezenční formě studia.

Vědecké práce a publikační činnosti

V sekci jsou obsaženy informace o vědeckých pracích a publikačních činnostech příslušného studenta. Údaje jsou automaticky staženy ze systému VVVS.

Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti s nedokončeným studijním blokem. Grantové projekty jsou vkládány školitelem podle zvoleného typu tabulky.

Student je v rámci kontroly povinen:

 1. Odškrtnout publikace ohodnocené v některém z předchozích hodnocení a ponechat publikace pro ohodnocení/zaznamenání v aktuálním hodnocení.
 2. Zvolit typ tabulky k hodnocení grantových projektů, pokud ke studiu nastoupil před semestrem "Letní 2014/2015" a nemá dokončený semestrální blok.
  1. Původní tabulka
  2. Aktuální tabulkaplatí povinnost vypracovat rešerši a publikovat ji jako technickou zprávu do semestru určeného směrnicí.
 3. Textově doplnit očekávané publikace, které nejsou z libovolného důvodu obsaženy v systému VVVS, avšak mohou mít vliv na závěrečné doporučení.

Přehled kreditů do aktuálního semestrálního hodnocení

V sekci jsou obsaženy informace o počtech kreditů, které student obdržel za jednotlivé oblasti v semestrech před aktuálním semestrálním hodnocením:

 1. počet kreditů za absolvované předměty,
 2. počet kreditů za pedagogickou praxi,
 3. počet kreditů za vědeckou práci a publikační činnosti,
 4. počet kreditů celkem.

 

 1. Uložit a odložit žluté tlačítko pro uložení a odložení úlohy na později
 2. Znovu načíst modré tlačítko pro načtení aktuálních dat
 3. Uzavřít kontrolu zelené tlačítko pro uzavření kontroly a odeslání úlohy školiteli

Seznam upozornění

 1. V případě chybějících či nesprávných údajů kontaktujte zkoušejícího příslušného předmětu a poté nová data načtěte stisknutím tlačítka „Znovu načíst“.
  1. Hodnocení studenta, který nemá v hodnoceném úseku dokončený studijní blok.
 2. Za pedagogickou praxi nejsou kreditově hodnoceny předměty, u kterých neprobíhá výuka. Např.: Bakalářská práce, Magisterský projekt apod.
  1. Hodnocení studenta, který se aktuálně vyskytuje v prezenční formě studia a současně nemá dokončený studijní blok.
 3. V případě chybějících či nesprávných údajů kontaktujte garanta příslušného předmětu a poté nová data načtěte stisknutím tlačítka „Znovu načíst“.
  1. Hodnocení studenta, který se aktuálně vyskytuje v prezenční formě studia a současně nemá dokončený studijní blok.
 4. Student je v kombinované formě studia. Z tohoto důvodu je za pedagogickou praxi automaticky hodnocen 0 kredity bez možnosti jakékoliv změny.
  1. Hodnocení studenta, který se aktuálně vyskytuje v kombinované formě studia a současně nemá dokončený studijní blok.
 5. Odškrtněte publikace ohodnocené v některém z předchozích hodnocení. Zaškrtnuté publikace budou ohodnoceny v tomto semestrálním hodnocení.
  1. Hodnocení studenta, který nemá v hodnoceném úseku dokončený studijní blok.
 6. Odškrtněte publikace ohodnocené v některém z předchozích hodnocení. Zaškrtnuté publikace budou zaznamenány v tomto semestrálním hodnocení.
  1. Hodnocení studenta, který má v hodnoceném úseku dokončený studijní blok.
 7. V případě chybějících či nesprávných údajů vložte/upravte svou publikaci v systému VVVS a poté nová data načtěte stisknutím tlačítka „Znovu načíst“.
  1. Info je součástí semestrálních hodnocení všech studentů doktorského studia.
 8. Za účelem hodnocení grantových projektů vybíráte mezi aktuálně platnou tabulkou pro přidělování kreditů za vědecko-výzkumnou publikační činnost a tabulkou platnou v době nástupu do studia. U aktuální tabulky platí povinnost vypracovat rešerši a publikovat ji jako technickou zprávu do semestru určeného směrnicí.
  1. Hodnocení studenta, který nastoupil ke studiu dříve než v "Letní 2014/2015" a současně nemá dokončený studijní blok.
 9. V případě nesprávného údaje o počtu kreditů kontaktujte správce aplikace pomocí tlačítka „Napište nám“ v pravém dolním rohu obrazovky.
  1. Info je součástí semestrálních hodnocení všech studentů doktorského studia.

Zjednodušený diagram procesu


 


 

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-dsp@fit.cvut.cz.