Child pages
  • Evidence připomínek a návrhu na vylepšení
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Evidence připomínek a návrhu na vylepšení implementace vybraných agend doktorského studia v KOS

V níže uvedené tabulce budou evidovány veškeré připomínky / návrhy / vylepšení, které budou vzneseny. 

  • V případě dotazů, návrhů či nejasností k analytickým podkladům, metodického návrhu průběhu dílčích agend, školení referentů doktorského studia a zde uvedených návodů se obracejte na: Rail Chamidullin
  • V případě dotazů, návrhů či nejasností k technickému zabezpečení nových funkcionalit v KOSu se obracejte na: Ing. Milan Kubín

IDDatumNázev agendyIniciátorPopis připomínky / návrhu na vylepšení ze strany iniciátoraVyjádření řešitelského týmuStav
127.10.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Příslušní schvalovatelé by měly být notifikování o tom, že mají revidovat obsah ISP a rozhodnout o možnosti jeho schválení nebo potřebě předělání.

Tuto funkcionalitu již evidujeme a je součástí analytické zadávací dokumentace. Nicméně ještě není v KOSu implementována. Více viz bod č. 7 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP.

Implementace do KOS
227.10.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Pokud je vytvořen nový ISP (zamýšlený jako změna stávajícího ISP), mělo by být zvýrazněno, že se jedná o ZMĚNU ISP + by měly být změny viditelným způsobem označeny.Tuto funkcionalitu již evidujeme a je součástí analytické zadávací dokumentace. Nicméně ještě není v KOSu implementována. Více viz bod č. 3 a 4 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP. Implementace do KOS
327.10.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Barva aktivních / neaktivních tlačítek v modulu ISP je symbolizována zelenou / oranžovou barvou. Všude jinde v iKOS je však barva aktivních / neaktivních tlačítek je symbolizována odlišně. Tudíž by mělo dojít ke sjednocení.Děkujeme za upozornění. Zajistíme, aby došlo k nápravě a sjednocení barev a chování tak jak jsou tomu uživatelé iKOS již zvyklí. Implementace do KOS
427.10.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Pokud chce uživatel vytisknout ISP, které se nachází ve stavu Návrh, tak by i výsledná tisková sestava měla obsahovat informaci stavu schvalovacího procesu. V tuto chvíli zde tato informace chybí.Děkujeme za upozornění. Zajistíme, aby došlo k doplnění příslušné tiskové sestavy o příslušnou informaci. Více viz bod č. 4 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP. Implementace do KOS
527.10.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Na některých fakultách bývá školitel externí osoba bez vztahu k ČVUT. Proto danému doktorandovi je přiřazen školitel-specialista, který již bývá zaměstnanec ČVUT. Proto by bylo vhodné, aby mohl schvalovat ISP i školitel-specialista.

Tato možnost v tuto chvíli v novém modulu ISP není implementována a ani jsme s touto možností vůbec nepočítali. Po konzultacích s proděkany a zástupci VIC jsme dospěli k názoru, že hlavním požadavkem je zajistit přístup těmto externistům do KOSu. Z toho důvodu nebude tato připomínka řešena.

Nicméně jsme vznesli požadavek na VIC, aby došlo k vypracování návodu na zajištění přístupu externistů do KOSU.

Nebude řešeno

61.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.ISP obsahuje informace o předpokládaném termínu, kdy doktorand plánuje daný předmět absolvovat. Při zápisu předmětů v daném semestru by mělo dojít k automatickému předvyplnění příslušných předmětů dle ISP.Připomínka byla již zpracována do formy zadávací dokumentace a předána na VIC k její implementaci do KOS. Více viz bod č. 8 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP. Implementace do KOS
71.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Radek HronzaV případě, kdy doktorand vybírá do ISP studované předměty, měl by mít pohodlnější možnost výběru předmětů než je tomu doposud.Připomínka byla již zpracována do formy zadávací dokumentace a předána na VIC k její implementaci do KOS. Více viz bod č. 1 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP.

Implementace do KOS

81.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Referentka doktorského studia by měla mít možnost vrátit ISP k přepracování i poté, co bylo již finálně schváleno. Případně by bylo vhodné zvážit možnost využití 30 denní lhůty po schválení u každého schvalovatele, kdy může své schválení odvolat.Děkujeme za podnět. Připomínka byla již zpracována do formy zadávací dokumentace a předána na VIC k její implementaci do KOS. Více viz bod č. 9 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP.

Implementace do KOS

91.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.V ISP by měla být zachycena informace o tom, kdy musí být ukončen studijní blok.Informace o tom, kdy musí být ukončen studijní blok by měly být definované příslušnou vyhláškou dané fakulty a doktorandi by o těchto důležitých informacích měly být primárně informováni jiným způsobem než z KOS. Navíc tato informace v tuto chvíli v ISP zachycena je (tj. informace "Termín odevzdání odborné studie"). Uznáváme však, že se může jednat o nejednoznačný termín a bylo by hodnější jej přejmenovat. Obecně řečeno, bude ještě potřeba revidovat veškerou terminologii využívanou v ISP a bylo by vhodné vytvořit slovník pojmů v agendě doktorského studia. Tvorba metodického pokynu
101.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Mělo by existovat více možností pro výběr termínu plánovaného dokončení předmětů, které si doktorand zapisuje do ISP. Aktuálně je k dispozici pouze výběr ze 2 možností (tj. Letní / Zimní semestr příslušného akademického roku). To je zřejmě nedostačující pro některé fakulty (např. FSv. / FD), které dělají semestrální hodnocení až po celém roce.Děkujeme za podnět. V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že zmíněné 2 možnosti jsou plně dostačující a není potřeba přidávat další. Především s ohledem na výše zmíněný návrh č. 6. Tato informace je orientační a měla by spíše doktoranda upozorňovat pouze na to, aby si v příslušném semestru nezapomněl zapsat plánované předměty. Navíc s ohledem na výše zmíněný návrh č. 9 je zřejmé, že všechny předměty musejí být dostudované nejdéle do konce studijního bloku. Z toho důvodu nebude tento požadavek řešen.

Nebude řešeno

111.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.V ISP by mělo být možné zachytit informaci o tom, že doktorand má více školitelů specialistů než jen jen jednoho.V tuto chvíli vycházíme z platné legislativy, která se o více školitelích nezmiňuje a ani jsme v době tvorby analýz (2015) na žádné fakultě tuto potřebu neindikovali. Z toho důvodu nebude tento požadavek řešen. Nicméně bude tento požadavek řešen v souvislosti s níže uvedeným návrhem č. 13 (podpora Join Degree / Multiple Degree programů).

Nebude řešeno

121.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Referentka doktorského studia by měla mít přehled o tom, že doktorand vytvořil změnu v ISP a již došlo ke schválení. Tudíž by zde měla proběhnout notifikace referentky (ideálně prostřednictvím emailu).Děkujeme za podnět: S touto notifikací jsme počítali primárně prostřednictvím tzv. activity streamu, který je součástí analytické zadávací dokumentace a doposud není implementován. Na základě dostupných kapacit VICu došlo k návrhu minimalistického řešení tohoto návrhu, který bude do budoucna možné rozšířit dle zadávací dokumentace. Více viz bod č. 5 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP.

Implementace do KOS

131.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Nový modul ISP by měl podporovat i Join Degree / Multiple Degree programy.

Děkujeme za podnět. V této chvíli bude v novém modulu ISP řešena pouze podpora Multiple Degree programů. Připomínka byla již zpracována do formy zadávací dokumentace a předána na VIC k její implementaci do KOS. Více viz bod č. 6 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP.

Implementace do KOS

141.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Připomínka vznesena na školení referentů doktorského studia.Nový modul ISP by měl umožňovat vytisknout informace o schvalovacím procesu. Tj. jmenný seznam, kdo realizoval schválení za každou z rolí.Děkujeme za podnět. Připomínka byla již zpracována do formy zadávací dokumentace a předána na VIC k její implementaci do KOS. Více viz bod č. 4 v evidenci návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP.

Implementace do KOS

152.11.2016Individuální studijní plán (ISP)Radek HronzaNový modul ISP by měl být dostupný i v AJ.Připomínka již zapracována.Čeká na vydání do produkce


 * Stav jakékoliv připomínky / návrhu na vylepšení se může nacházet v některém z následujících stavů:

StavPopis
Nebude řešenoDošlo k posouzení a zamítnutí podané připomínky / návrhu.

Analýza připomínky / návrhu.

Došlo k přijetí připomínky / návrhu. Řešitelský tým se musí nejdříve s připomínkou / návrhem detailně seznámit, zajistit chybějící informace a v případě potřeby realizovat konzultační schůzky, aby došlo k jejímu dostatečnému pochopení a možnosti rozhodnutí, zda bude zamítnuta a nebo bude předána k implementaci.
Tvorba metodického pokynu

Došlo ke schválení připomínky / návrhu pro další rozpracování. Než bude rozhodnuto o implementaci do KOS, musí být řešitelským týmem projektu vytvořen a následně příslušnou kompetentní osobou schválen metodický pokyn. Ten bude následně předán programátorům k implementaci do KOS. Případně dojde k zamítnutí řešení dané připomínky / návrhu.

Implementace do KOSJiž došlo k vytvoření a schválení metodického pokynu a připomínka / návrh je programátory zapracovávána do KOS.
Čeká na vydání do produkceJiž došlo k zapracování připomínky / návrhu do KOS. Nyní se již jen čeká až bude do běžného provozu vydána nová verze KOS.
VyřešenoDošlo k vyřešení podané připomínky / návrhu. Tj. požadavek / návrh je již možné nalézt v aktuální verzi KOS.
  • Žádné štítky