Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Seznam často kladených otázek k novému modulu ISP:

1) Proč zase něco měníte?

Většina agend doktorského studia na ČVUT doposud probíhala v papírové podobě a mnohdy i odlišným způsobem. Takovýto postup je pracný, časově náročný a odporuje snaze ČVUT být moderní univerzitou. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o elektronizaci důležitých agend doktorského studia v KOS. Z toho důvodu byl v roce 2015 spuštěn projekt, jehož cílem byl sběr požadavků všech fakult ČVUT, analýza identifikovaných požadavků, návrh vhodných agend pro elektronizaci, vytvoření optimalizovaného standardu (vyhovujícího pro celé ČVUT) a zajištění jeho schválení klíčovými osobami (příslušní proděkané a prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost). Výstupem tohoto projektu je schválený standard průběhu vybraných agend doktorského studia v elektronické podobě v KOS jehož cílem je sjednotit a zefektivnit vybrané agendy doktorského studia na ČVUT. 

2) Je používání nového modulu ISP povinné pro všechny fakulty?

Ne. Fakulty se mohou samy rozhodnout zda budou jej budou používat. Pokud ne, musejí se o agendu ISP postarat samostatně. Nový modul však vychází z návrhu, jež byl v průběhu roku 2015 konzultován na všech fakultách ČVUT a následně i s příslušnými proděkany jednotlivých fakult a prorektorem (prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.) schválen na schůzce proděkanů dne 10.11.2015. Tudíž je v tuto chvíli průběh agendy ISP považován jako standard pro ČVUT.

3) Co se stane se starším modulem ISP, který se v KOS již nachází?

Tento modul bude odstaven. V KOS se bude nacházet pouze nová verze tohoto modulu. Starší modul ISP nelze považovat za schválený standard pro ČVUT. V KOS (alespoň v oblasti doktorského studia) by se měly primárně nacházet pouze funkcionality, které jsou konzultovány se všemi fakultami ČVUT a jejich finální podoba je schválena většinou příslušných proděkanů a prorektorem pro vědeckou a výzkumnou činnost.

4) Kdy dojde k odstavení staršího modulu?

V době kdy bude oficiálně vydán nový modul ISP. Předběžně se počítá s březnem 2017.

5) Co se stane s informacemi z ISP, které byly již dříve vytvořeny pomocí staršího modulu ISP?

Žádná data nebudou ztracena. Na přání fakult může VIC zajistit převod dat ze staršího modulu ISP do nového modulu. Je však potřeba počítat s tím, že vytvořené ISP ve starším modulu bude obsahovat pouze podmnožinu všech informací, které se budou nově vyžadovat při tvorbě ISP prostřednictvím nového modulu. Z toho důvodu se budou převedená ISP nacházet ve stavu Návrh a bude záviset na každé fakultě jak k tomuto faktu přistoupí. Aktuálně se nabízí některá z těchto dvou variant:

 1. Fakulta se rozhodne, že všechny převedená ISP budou hromadně přepnuta do stavu Aktuální (tj. ISP, které lze považovat již za schválená ve schvalovacím procesu). 
  1. Pokud je využita tato varianta, je nutné počítat s tím, že převedená ISP neobsahují všechny potřebné informace. To v konečném důsledku může (nikoliv musí) vést ke vzniku komplikací v budoucnu (např. při tisku diplomů, kdy nebudou k dispozici všechny potřebné informace).
 2. Fakulta vyzve studenty, aby provedli revizi převedených ISP, doplnili chybějící informace a spustili schvalovací proces.

Doporučujeme zvolit variantu č. 2. Pro případné další dotazy a upřesnění ohledně této otázky se lze obracet na: Ing. Milan Kubín.

6) Kdy bude možné nový modul ISP používat?

Modul byl nasazen do běžného provozu dne 2.6.2017.

7) Jaké role vystupují v novém modulu ISP?

V novém modulu ISP vystupují role:

 • doktorand (o roli není třeba žádat, jelikož je nastavena příslušnému uživateli automaticky),
 • školitel (o roli není třeba žádat),
 • vedoucí školícího pracoviště (o roli není třeba žádat, jelikož je nastavena příslušnému uživateli automaticky),
  • Vedoucí školícího pracoviště své pravomoce může delegovat na příslušnou osobu v rámci katedry. V takovém případě musí být dané osobě udělena v KOS role Referent katedry pro doktorské studium,
 • předseda ORO (v KOS je tato role pojmenována jako Zmocněnec oborové rady. O tuto roli je nutné zažádat - viz odpověď na otázku č. 8),
 • fakultní referent/ka (v KOS je tato role pojmenována jako Referent doktorského studia. O tuto roli je nutné zažádat - viz odpověď na otázku č. 8),

8) Jak žádat o některou z rolí (z otázky č. 7)?

Podrobný návoj se nachází na stránce Individuální studijní plán (ISP) v odstavci Nastavení uživatelských rolí v KOSu.

9) Jako doktorand mám přiděleného školitele specialistu, ale ve formuláři ISP není uveden

Pro přidání školitele specialisty do ISP doktoranda je nutné kontaktovat fakultní nebo katederní referentku, která přiřadí školitele specialistu k danému doktorandovi. Postup přiřazení uživatelkých rolí se nachází na stránce Nastavení uživatelských rolí v KOSu.

10) Jak žádat o zřízení přístupu do KOS, pokud nejsem zaměstnancem ČVUT, ale jsem školitelem studenta ČVUT?

Podrobný návoj se nachází na stránce Individuální studijní plán (ISP) v odstavci Zajištění přístupu do KOSu pro externisty bez pracovní smlouvy nebo DPP/DPČ.

11) Může být schválení ISP v KOSu realizováno i někým jiným než je školitel, vedoucí školícího pracoviště a předsedy ORO?

Kompetentní osoby pro schválení ISP je pouze školitel, vedoucí školícího pracoviště a předseda ORO. Nikdo jiný! Nicméně informace o schválení ISP / vrácení ISP k přepracování mohou být do KOS zadána (na základě podnětu od kompetentní osoby) prostřednictvím zástupců následovně:

 1. Školitel může být zastoupen katederním referentem pro doktorské studium (v iKOS role Referent katedry pro dokt. studium (RKD).
 2. Vedoucí školícího pracoviště může být zastoupen katederním referentem pro doktorské studium (v iKOS role Referent katedry pro dokt. studium (RKD)).
 3. Předseda ORO může být zastoupen osobou, která má v KOS přiřazenou roli Zmocněnec oborové rady.

Informace o možnosti jak získat příslušné role v KOS lze dohledat na stránkách VIC zde.

12) Proč rozhoduje o schválení ISP předseda ORO? Na některých fakultách jsou přeci ISP schvalovány prostřednictvím hlasování na zasedání ORO.

Ano, to je pravda. Odpovědnost za zanesení informace o schválení ISP / vrácení ISP k přepracování by však měla být odpovědností pouze jedné osoby. Tudíž byl zvolen předseda ORO, jelikož se jedná především o jeho odpovědnost.

13) Proč ve schvalovacím řízení nefiguruje i proděkan pro pro vědeckou a výzkumnou činnost?

Schvalovací proces vznikl jako standard pro celé ČVUT, který byl většinovým hlasem schválen. S ohledem na počty studentů doktorského studia na některých fakultách je účast proděkana na schvalovacím procesu časově neadekvátní. 

14) Co mám dělat v případě nalezení chyb v KOS?

V takovém případě kontaktujte Ing. Milan Kubín prostřednictvím emailu. Součástí emailu by měl být i detailní popis dané chyby (včetně postupu jak ke chybě došlo) tak, aby ji bylo možné reprodukovat a zajistit její oprava.

15) Co mám dělat v případě připomínek či dotazů k novému modulu?

V takovém případě kontaktuje Raila Chamidullina prostřednictvím emailu a s ním konzultujte Vaše připomínky k návrhu nového modulu ISP. Je možné, že od schválení průběhu agendy ISP došlo k legislativním změnám, případně došlo k opomenutí některých dílčích faktů. Z toho důvodu budeme vděční za jakékoliv konstruktivní připomínky nebo návrhy, které pomohou vylepšit používání nové modulu ISP. Aktuální seznam připomínek / návrhů na vylepšení je k nalezení zde.

16) Budou vypsány školení pro práci s novým modulem ISP?

Žádné nové termíny nejsou prozatím naplánovány. V případě zájmu se se žádostmi můžete obracet na Raila Chamidullina prostřednictvím emailu.

17) Obdrží účastníci schvalovacího procesu upozornění prostřednictvím emailu?

ano, nový modul posílá uživatelům upozornění prostřednictvím emailu. Ovšem za předpokladu, že jsou u doktoranda korektně vyplněné odpovědné osoby (školitel, vedoucí školícího pracoviště, předseda ORO) a že tyto osoby mají správně zadané emaily.
Nový modul ISP podporuje následující notifikace:
 • Doktorand odeslal ISP ke schválení - KOS upozorní emailem Školitele.
 • Školitel schválil ISP - KOS upozorní emailem Vedoucího školícího pracoviště.
 • Vedoucí školícího pracoviště schválil ISP - KOS upozorní emailem Předsedy ORO.
 • ISP bylo vráceno k přepracování - KOS upozorní emailem Doktoranda.
 • ISP bylo schváleno - KOS upozorní emailem Doktoranda.

 

 • Žádné štítky